UPUTE AUTORIMA

Acta Geographica Croatica znanstveni je časopis te se u skladu s time i uređuje. Časopis objavljuje rezultate izvornih istraživanja te pregledne članke iz svih geografskih disciplina te prostorno orijentirane članke iz srodnih discipline. Članci se objavljuju na hrvatskom i engleskom jeziku. Časopis izlazi jednom godišnje.

Rukopis članka recenziraju posebno odabrani recenzenti. Na njihov prijedlog znanstveni članak koji se prihvaća za objavljivanje svrstava se u jednu od sljedećih kategorija:

  • izvorni znanstveni članak
  • prethodno priopćenje
  • pregledni članak

 

Priprema rukopisa

Opseg rukopisa (uključujući tablice i grafičke priloge) u pravilu treba ograničiti na jedan autorski arak (16 stranica). Rukopis treba pisati fontom Times New Roman veličine 12, s proredom 1,5 na formatu A4. Za članke većeg opsega, autor je dužan unaprijed kontaktirati urednički odbor.

Rukopis članka mora sadržavati:

Na prvoj stranici obavezno se navodi naslov rukopisa, popis autora te njihove afilijacije. Na drugoj strani piše se izvod  (do 150 riječi) i ključne riječi (5-6 riječi).

Tablice i grafički prilozi prilažu se na zasebnim stranicama. U rukopisu članka treba naznačiti njihovo mjesto. Na zasebnoj stranici prilaže se njihov popis. Grafički prilozi pripremaju se u formatu pogodnom za tisak (tiff, eps ili pdf visoke rezolucije).

Unutar teksta se korištena literatura citira tako da se u zagradama navede prezime autora i godina objavljivanja rada, npr. (Orešić, 1995). U slučaju da se u tekstu prenosi doslovni citat u navodnicima, u citatu se iza dvotočke navodi i broj stranice(a) citata, npr. (Orešić, 1995: 10).

Na kraju teksta prilaže se literatura poredana abecednim redom autora i kronološkim redom za radove istog autora. Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora i dr.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.

 

Primjeri navođenja

članak u časopisu:

Vresk, M. (1997): Regionalna geografija danas. Acta Geographica Croatica 32, 69-82.

 

članak u zborniku radova:

Pepeonik, Z. (1996): Turizam kao nositelj razvoja Hrvatske, u: I. hrvatski geografski kongres: zbornik radova (ur. Pepeonik, Z.), Zagreb, 12.-13. listopada 1995., Hrvatsko geografsko društvo, Zagreb, 115-120.

 

poglavlje u knjizi:

Ward, P. M. (2004): Mexico City in an era of globalization and demographic downturn. In: Gugler, J. (ed.), World Cities Beyond the West – Globalization, Development and Inequality Cambridge University Press, 151-188.

 

knjiga:

Funnell, D., Parish, R. (2001): Mountain Environments and Communities. Routledge, London-New York, 235 pp.

 

članak na internetskoj stranici:

Faričić, J. (2004): Postoji li danas Dalmacija?, http://www.geografija.hr novosti.asp?id_novosti=202&id_projekta=0 (29. 2. 2004.)

 

publikacije:

Popis stanovništva, kućanstava i stanova 31. ožujka 2001.: stanovništvo prema spolu i starosti, po naseljima, Statistička izvješća 1167, DZS, Zagreb, 2003.

 

internetske stranice:

[URL 1] Matisse’s Glossary of Internet Terms, 1994-2008, http://www.matisse.net/files/glossary.html (28.10.2009.)

 

Predaja rukopisa

Uredništvo prima članke tijekom cijele godine. Rukopis članka šalje se u elektroničkom obliku u dokumentu MS Word na e-mail adresu: agc-editor@geog.pmf.hr. Rukopisu se u posebnim dokumentima prilažu: grafički prilozi, tablice, popis grafičkih priloga i popis tablica.

 

Ostale napomene

Rukopisi i recenzije ne honoriraju se.

Uredništvo pridržava uobičajeno pravo na sitnije izmjene teksta, tablica i grafičkih priloga.

                                                                                                                                          UREDNIŠTVO